terça-feira, 31 de janeiro de 2012

Pai Nosso em Grego antigo - Koiné.


Πάτερ μν, ν τος ορανος·γιασθήτω τ νομά σου,
λθέτω βασιλεία σου,
γ
ενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν οραν κα π γς·
Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μν σήμερον·
Κα φες μν τ φειλήματα μν,
ς κα μες φήκαµεν τος φειλέταις μν·
Κα μ εσενέγκς μς ες πειρασμόν,
λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο·
τι σο στιν βασιλεία κα δύναμις κα δόξα ες τος αἰῶνας τν αἰῶνν, αμν.Transliteração: (passar de um alfabeto para outro):

Pater hemon ho en tois ouranois, hagiastheto tó onoma sou; eltheto he basileia sou;
genetheto to thelema sou, os en ouranou, kai epi tes ges;
ton árton hemon ton epiousion dos hemim semeron;
kai afes hemin ta ofeilemata hemon, os kai hemeis afiemen tois ofeleitais hemon;
kai me eisenenkeis hemas eis peirasmon, alla risai hemas apo tou poneron.
Oti sou estin he basileia kai he dynamis kai he dokza eis tous aionas. Amén.

Para ouvi-lo, visite:

http://youtu.be/MK6XxyfZLPM